جواهرنامۀ نظامی

میراث مکتوب- جواهرنامۀ نظامی قديمى­ترين و نخستين كتاب به زبان فارسى در مباحث مربوط به جواهر و فلزّات و ممزوجات (آلياژ) و تلاويحات (مينا و آنچه رنگ آنها به آتش گردانيده می‌­شود) است. اهمّيت عمده اين اثر در آن است كه مؤلّف و پدر و پسرش پيشه جوهرى داشته‌اند؛ از اين رو، بسيارى از تجربيات و اطّلاعات شخصى و مسموعات برگرفته از تجّار جواهر و ابتكارات خود را در اين اثر به يادگار گذاشته است. در این اثر به دو کتاب احجار ارسطو و الجماهر بیرونی توجه خاصی شده است.

 

 

کتابشناسی:

جواهرنامۀ نظامی (فارسی)

[كهنترين اثر پارسی درباره مينا، جواهرات، فلزات و آلياژها]

محمد بن ابی البركات جوهری نيشابوری (در 592 هـ .ق)

به کوشش ايرج افشار با همكاری محمّد رسول درياگشت

تهران: 1383 (چ1)؛ 1397 (چ2)؛ـ 446 ص/ قطع وزيری

شابک: 8 ـ 88 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 119