اسناد پادريان كَرمِلی

میراث مکتوب- اسناد پادريان كَرمِلی شامل 170 سند (= فرامين و مكاتبات) مربوط به گروه مسيحيان مشهور به پادريان كَرمِلى عصر شاه عبّاس است كه براى تجارت (و در ضمن آن براى تبليغ مسيحيت) به ايران آمده بودند. اهميّت اين اسناد از آن روست که بدون دستيابى به اين مدارک، حتّى از راه سفرنامه­هاى اروپائيان نيز ممكن نبود كه نسبت به روابط ميان صفويان و مسيحيان تا اين اندازه اطّلاعات جزئى با ارزش به دست آورد.

 

 

کتابشناسی:

اسناد پادريان كَرمِلی (فارسی)

[170 سند مربوط به گروه مسيحيان مشهور به پادريان كَرمِلی در عصر شاه عباس صفوی]

به کوشش منوچهر ستوده با همكاری ايرج افشار

تهران: 1383ـ 350 ص/ قطع وزیری

شابک: 0 ـ 95 ـ 6781 ـ 964

میراث مکتوب: 121