المختصر من كتاب‌السياق لتاريخ نيسابور

میراث مکتوب- المختصر من كتاب‌السياق لتاريخ نيسابور در تاريخ سرزمين نيشابور، به منظور ادامه ثبت شرح حال مردان نامى، وقايع تاريخى، اجتماعى، اوضاع علمى و ادبى پس از مرگ حاكم نيسابورى است. شمارى از دانشمندان به تلخيص و اختصار كتاب السياق لتاريخ نيسابور اقدام كردند. اثر فوق از محقّقى ناشناس، يكى از اين گزيده‌هاست.

 

 

کتابشناسی:

المختصر من كتاب‌السياق لتاريخ نيسابور (عربی)

[تلخيصی از كتاب السياق در تاريخ نيشابور]

الامام الحافظ ابوالحسن الفارسی (529 ـ 451 هـ . ق)

تحقیق: محمدکاظم محمودی

تهران: 1384ـ 580 ص/ قطع وزیری

شابک: 8 ـ 02 ـ 8700 ـ 964

میراث مکتوب: 128

 

برگزیدۀ هفتمین دورۀ همايش حاميان نسخ خطي (1385)