سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي

میراث مکتوب - تصویري كه مي‌بينيم مربوط به سرلوح آغازين خردنامه اسكندري در دستنويسي از خمسه جامي (نسخه 3097 كتابخانه مجلس، مورّخ 937 و 938 ق) است.
خمسه ياد شده داراي منظومه‌هاي: تحفةالاحرار، سبحةالابرار، يوسف و زليخا، ليلي و مجنون و خردنامه اسكندري است.