اسكندرنامه

میراث مکتوب- اسكندرنامه به نوعى هجويه اساطير تاريخى و پهلوانى كهن و آغازى در سير داستان­نويسى جديد فارسى است. نثر کتاب نيز نمايندة مرحله انتقالى از نثر منشيانة عصر صفوى به نثر داستانى دورة قاجارى است. بنابراين اسكندرنامه هم از جهت داستانى، هم از حيث جامعه­شناسى و نيز چگونگى تحوّل نثر فارسى داراى اهميت است.

 

 

کتابشناسی:

اسكندرنامه (بخش ختا)  (فارسی)

[مفصلترين و پرتنوعترين قصههای عاميانه چند سدۀ اخير]

منسوب به منوچهر خان حكيم (سدۀ 11)

به کوشش علی­رضا ذكاوتی قراگزلو

تهران: 1384ـ 357 ص/ قطع وزيری

شابک: 5 ـ 12 ـ 8700 ـ 964

میراث مکتوب: 134