ختم‌الغرایب (تحفةالعراقین)

میراث مکتوب- ختم‌الغرایب (تحفةالعراقین) نسخه­برگردان کهن­ترین نسخه تحفةالعراقین ـ منظومة مشهور از سفرنامة خاقانی شروانی (520ـ595) است. این نسخه کهن به کتابخانة ملی اتریش تعلق دارد که چون فهرست نشده بود، تا پیش از این ناشناخته مانده بود.

 

 

کتابشناسی:

ختم‌الغرایب (تحفةالعراقین) (فارسی)

نسخه­برگردان به قطع اصل نسخۀ خطی شمارۀ 845 کتابخانۀ ملی اتریش،  (کتابت 593 هـ . ق)

سرودۀ خاقانی شروانی(سدۀ 6)

به کوشش و با پیشگفتار ایرج افشار

تهران: 1385ـ 341 ص/ قطع وزيری

شابک: 3 ـ 13 ـ 8700 ـ 964

با همکاری انتشارات فرهنگستان علوم اتریش

میراث مکتوب: 136