ماهتاب شام شرق

میراث مکتوب- این اثر در دو دفتر يكجا فراهم آمده است. دفتر يكم، گزارش همايش‌هايى است كه از ديرباز براى علاّمه اقبال لاهورى، در ايران برگزار شده است. دفتر دوم گزينه‌اى است از انديشه­شناسى اقبال كه دربرگيرندة گفتارها، جُستارها و ترجمه مقاله­هاى گوناگونى است از نويسندگان و اقبالشناسان مسلمان و غربى.

 

 

کتابشناسی:

ماهتاب شام شرق (فارسی)

[گزاره و گزینۀ اندیشهشناسی اقبال]

محمدحسین ساکت

تهران: 1385 ـ 715 ص/ قطع وزيری

شابک: 1-14-8700-964

ویژۀ همایش بزرگداشت علامه اقبال لاهوری- آبان‌ 1383

با همکاری مؤسسۀ فرهنگی اکو، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اقبال آکادمی، مقتدر قومی زبان

میراث مکتوب: 138