فخر رازی، زین الدین کشی و «فاضل من فضلاء خراسان»

میراث مکتوب - زین الدین کشی (د.ح 625 ق) ، شاگرد برجستۀ فخررازی در باب چهارم از «کتاب المنطق» حدائق الحقایق (فی بیان انواع التعریفات و تفاصیل اقسامها و ما یتعلق بها من المباحث)، به سهو فاضلی از فضلای خراسان (فاضل من فضلاء خراسان) اشاره می کند بی آنکه از وی نام ببرد.
«فخر رازی، زین الدین کشی و «فاضل من فضلاء خراسان» عنوان یادداشتی از سید محمد عمادی حائری است که در بخش پاره ها و نکته های ماهنامه گزارش میراث شماره 51 - 50 به چاپ رسیده است.
برای خواندن متن کامل این یادداشت در فایل پایین کلیک کنید.دريافت فايل