متن‌شناسی شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب- متن‌شناسی شاهنامۀ فردوسی مجموعه مقالاتی است در چگونگی کتابت، چاپ، تحقیق و تصحیح شاهنامه فردوسی که به مناسبت همایش بین­المللی متن پژوهی شاهنامه فردوسی از شیراز تا توس گردآوری شده است.

 

 

کتابشناسی:

متن‌شناسی شاهنامۀ فردوسی (فارسی)

[مجموعه مقالات در چگونگی کتابت، چاپ، تحقیق و تصحیح شاهنامۀ فردوسی]

به کوشش منصور رستگار فسایی

تهران: 1385 ـ 195 ص/ قطع وزيری

شابک: 6-20-8700-964

با همکاری مؤسسۀ آموزش عالی حافظ شیراز

میراث مکتوب: 141