مجالس جهانگیری

میراث مکتوب- مجالس جهانگیری مأخذى نويافته، بسيار سودمند و جالب براى وقايع سه ساله نورالدين جهانگير پادشاه (1014 ـ 1037 ﻫ . ق)از 24 رجب 1017 تا 19 رمضان 1020 ﻫ . ق است. مؤلّف وقايع و گفتگوهايى را كه در مجالسِ شبانه جهانگير در طى اين سه سال شاهد و شنونده آنها بوده، در 122 مجلس به تحرير درآورده است. مجالس جهانگيرى در واقع تاريخ غير رسمى رويدادهاى ادبى و فرهنگى دربار جهانگير است و در آن اطلاعاتى مفيد درباره حضور شاعران و هنرمندان و دولتمردان ايرانى و ماوراءالنّهرى در دربار جهانگير ارائه شده است.

 

 

کتابشناسی:

مجالس جهانگیری (فارسی)

[مجلسهای شبانه دربار نورالدّین جهانگیر از 24 رجب 1017 تا 19 رمضان 1020 هـ . ق]

عبدالستّار بن قاسم لاهوری (سدۀ 11)

تصحيح، مقدمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، معین نظامی

تهران: 1385 ـ 515 ص/ قطع وزيری

شابک: 4 ـ 21 ـ 8700 ـ 964

میراث مکتوب: 142

شایستۀ تقدیر در هفتمین دورۀ همايش حاميان نسخ خطي (1385)