تحسین و تقبیح ثعالبی

میراث مکتوب- تحسین و تقبیح ثعالبی در مدح و ذمّ اشيا در هشتاد باب گرد آمده است. در هر باب ابتدا در مدح يك موضوع و سپس در ذمّ همان موضوع، اقوال، اشعار و مطالبى نقل گرديده است.

 

 

کتابشناسی:

تحسین و تقبیح ثعالبی (فارسی)

[در مدح و ذمّ اشیا]

عبدالملکبن محمد ثعالبی (350 ـ 429 هـ . ق)

ترجمه: محمد بن ابی بکربن علی ساوی

تصحیح: عارف احمد الزغول

تهران: 1385ـ 564 ص/  قطع وزيری

شابک: 2-22-8700-964

میراث مکتوب: 143

 

برگزیدۀ شانزدهمین دورۀ جشنوارۀ تحقیق و پژوهش دانشگاه تهران (1386)