مُسخِّرالبلاد

میراث مکتوب- مُسخِّرالبلاد از جمله متون مهم درباره تاريخ خاندان شيبانى است که به جهت شرح روابط صفويه با ازبكان از روزگار محمد خان شيبانى تا پادشاهى عبداللّه خان ازبك حائز اهميت است. از آنجايى كه مؤلف خود در عهد فرمانروايى عبداللّه خان ازبك حضور داشته و از نزديك شاهد بسيارى از وقايع و حوادث ايام بوده، در اين بخش اطلاعات ارزنده‌اى به خواننده عرضه مي‌دارد. هم­چنین به جهت توضيحاتى كه درباره موقعيت جغرافيايى برخى شهرها به دست مي‌دهد، سودمند است.

 

 

کتابشناسی:

مُسخِّرالبلاد (فارسی)

[تاریخ روابط صفویه با ازبکان از روزگار محمدخان شیبانی تا پادشاهی عبداللّه خان ازبک]

محمّدیار بن عرب قطغان (سدۀ10)

تصحیح: نادره جلالی

تهران: 1385ـ 548 ص/ قطع وزیری

شابک: 4-18-8700-964

میراث مکتوب: 144

 

شایستۀ تقدیر در هشتمین دورۀ همايش حاميان نسخ خطي (1386)