دربندنامۀ جديد

میراث مکتوب- برزونامه سرگذشت برزو پسر سهراب است که پس از مرگ سهراب از شهرو زاده می‌شود و در جوانی بی‌ آن‌که به نژاد خود آگاه باشد به تحریک افراسیاب با سپاهی گران به ایران می‌آید و با نیای خود رستم نبرد می‌کند. سرانجام در یکی از نبردها نژادش شناخته می‌شود و جنگ و ستیز به صلح و دوستی می‌انجامد. برزونامه در اصل دو منظومة جداگانه بوده است که یکی را شاعری به نام شمس‌الدین محمد کوسج در حدود قرن هشتم و دیگری را شاعری با تخلص عطایی در رن دهم سروده‌اند. شخصی این دو منظومه را به یکدیگر پیوند داده و منظومه‌ای بزرگ مشتمل بر حدود 33000 بیت فراهم آورده است. آنچه در این کتاب ارائه گردیده است، متن کامل بخش کهن داستان است که بر پایة پنج دستنویس تصحیح شده است.

 

 

کتابشناسی:

دربندنامۀ جديد (فارسی)

[شهر دربند از عهد باستان تا سال 1262 هـ .ق]

ميرزا حيدر وزیر اُف

به اهتمام جمشيد كيانفر؛ با همکاری نوری محمدزاده

تهران: 1386ـ 120 ص/ قطع وزيری

شابک: 3-34-8700-964-978

با همکاری دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع­رسانی

میراث مکتوب: 152 / میراث مشترک ایران و عثمانی : 1