رباعیّات حکیم خیام

میراث مکتوب- کاملترین و قدیمترین مجموعة رباعیات حکیم عمر خیام در سال 867 هـ.ق. از سوی یار احمدبن حسین رشیدی معروف به تبریزی گرد آمده و او این رباعیات را طربخانه نامیده است.

در مجموعة حاضر که به کوشش ایران‌شناس برجستة ترکیه استاد مرحوم عبدالباقی گولپینارلی فراهم آمده است افزون بر طربخانه، رسالة فارسی سلسلة‌الترتیب به قلم حکیم خیام و خطیة عربی تمجید از ابن‌سینا و برگردان فارسی آن از حکیم عمر خیام گردآمده است.

 

 

کتابشناسی:

رباعیّات حکیم خیام (فارسی)

[طربخانۀ یار احمد رشیدی، رسالۀ سلسلةالترتیب، خطبۀ تمجید ابن سینا]

مقدمه و حواشی: عبدالباقی گولپینارلی

پیشگفتار: رحیم رضازاده ملک

تهران: 1386 ـ 283 ص/  قطع وزيری

شابک: 4-37-8700-964-978

ویژۀ همایش بزرگداشت استاد عبدالباقی گولپینارلی- تیر 1386

با همکاری مؤسسۀ خانۀ کتاب

میراث مکتوب: 154