شجرةالملوک

میراث مکتوب- شجرةالملوک، تاريخ منظوم سيستان از كهن‌ترين روزگاران تا عهد فرمانروايى ملك بهرام‌خان كيانى معاصر با دوران پادشاهى فتحعلیشاه قاجار است. موضوع كتاب تاريخ سياسى سيستان و تحولات فرمانروايان بومى آن است. اهمیت اثر از آن روست که زواياى ناگفته تاريخ شرق ايران، سيستان و خراسان، رويدادهاى منجر به سقوط صفويان و پيامدهاى آن، فرمانروايى ملك محمود سيستانى و آخرين ملوك قدرتمند نيمروز در آستانه تجزيه سيستان در عهد قاجاريه در آن آمده است. در عين حال اين متن به عنوان آخرين تلاش تاريخ­نويسى دربار ملوك نيمروز كه از دوران صفاريان آغاز شده بود، حائز اهميت است.

 

 

کتابشناسی:

شجرةالملوک (فارسی)

[تاريخ منظوم سيستان از كهنترين روزگاران تا فرمانروايی ملک بهرام كيانی

در دهههای نخست حكومت قاجاران]

سرودۀ صبوری، ناصح، ظهير (سدۀ 12 ـ 13)

تحقیق، تصحیح و تعلیقات: منصور صفتگل

تهران: 1386ـ 477 ص/  قطع وزیری

شابک: 8-42-8700-964-978

با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه تهران

میراث مکتوب: 161