مجموعه ای برای معرفی خوشنویسی ایرانی

ميراث مكتوب - کتاب درآمدی بر خوشنویسی ایرانی تألیف حمیدرضا قلیچ خانی از سوی انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شد.
میراث مکتوب – این اثر دربرگیرندۀ 357 تصویر چهار رنگ از خطوط کوفی، بنایی، نسخ، ثلث، ریحان، محقّق، رقاع، توقیع، تعلیق، شکستۀ تعلیق، نستعلیق، شکستۀ نستعلیق، نقاشیخط و ... است که بیش از نیمی از آنها برای نخستین بار با شرحی مفصّل منتشر می‏ شود.
تصاویری برگرفته از مرقعات نفیس و نسخه‏های خطی موزه‏ها، کتابخانه‏ها و مجموعه ‏های خصوصی ایران و خارج از کشور و کتیبه ‏‏نگاری‏ های ارزشمند، بررسی سیر تاریخی خوشنویسی ایران از خطِّ کوفی تا شکستۀ نستعلیق و نقاشیخط معاصر از دیگر بخش های این اثر محسوب می شود.
در این کتاب همچنین معرفی تفصیلی احوال و آثار اوج‏ های درخشان خوشنویسی، معرفی اجمالی 30 رساله و متن کهن در آموزش خوشنویسی، معرفی اختصاری حدود 900 خوشنویس از ابن‏مقله تا دورۀ معاصر، کتابشناسی گزیده‏ شامل معرفی دقیق بیش از 300 منبع و مرجع دربارۀ خوشنویسی به زبان‏های فارسی، عربی، ترکی، اردو، انگلیسی و فرانسه برای خوانندگان بیان شده است.
درآمدی بر خوشنویسی ایرانیتألیف حمیدرضا قلیچ خانی در 392 صفحه و دارای 357 تصویر 4 رنگ در قطع رحلی منتشر شده است.