قرآن فارسی کهن

میراث مکتوب- موضوع این اثر، تعیین نخستین ترجمة قرآن و تحلیل و نقد افزون بر شش تحریر قدیم و جدید کهن‌ترین ترجمة قرآن به فارسی است. مؤلف برای پژوهش خود ترجمة سوره یوسف را برگزیده و بدین منظور ویراستی تازه از شش تحریر (متعلق به قرن چهارم تا ششم) ترجمة سورة یوسف از قرآن فارسی کهن عرضه کرده است. وی در طی این اثر، مسائل عمدة متن­شناسی را به بحث می­گذارد و از آموزه­های تازه­ای در تصحیح متون سخن به میان می‌آورد.

 

 

کتابشناسی:

قرآن فارسی کهن (فارسی)

[تاریخ، تحریرها، تحلیل]

سید محمد عمادی حائری

تهران: 1386 (چ1)؛ 1390 (چ2) ـ 232 ص/ قطع وزيری

شابک: 4-53-8700-964-978

میراث مکتوب: 164