اشرف‌التواريخ

میراث مکتوب- مؤلف منشی دربار و مربی محمدولی میرزا بوده و هنگام حکومت شاهزاده در خراسان سمت مشاور داشته است. این اثر از منابع با ارزش دوره نخستین فرمانروایی قاجارها، به ویژه عهد فتحعلی‌شاه و وقایع مربوط به دورة حکومت محمدولی میرزا در خراسان یعنی سال‌های 1218ـ 1231 است. همچنین اشرف‌التواريخ منبع مفیدی برای اطلاع از وقایع مربوط به آخرین بازماندة سلسلة افشاری یعنی نادر میرزا در خراسان و نیز درگیریهای قاجارها با امرای خراسان و ترکمانان و ایلات و طوایف سرکش بخشهای شمالی خراسان در دوره تثبیت دولت قاجار است.

 

 

کتابشناسی:

اشرف‌التواريخ (فارسی)

[وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218-1231)]

محمدتقی نوری (سدۀ 13)

تصحیح: سوسن اصيلی

تهران: 1386ـ 595 ص/ قطع وزیری

شابک: 0-51-8700-964-978

میراث مکتوب: 165