الإفادة فی تاريخ الأئمة السادة

میراث مکتوب- مؤلف، ابوطالب یحیی‌بن حسین هارونی، از عالمان بنام و پر اثر زیدی است. این کتاب از آثار کهن در تاریخ‌نگاری زیدیه، خاصه زیدیة ایران است. همچنین سومین اثر در سنت تاریخ‌نگاری زیدیه محسوب می‌شود که اطلاعات مندرج در آن در شناخت تاریخ زیدیه و علویان طبرستان از اهیمت فراوانی برخوردار است و دیگر مؤلفان زیدیه اطلاعات خود را از آن اخذ کرده‌اند. از جمله آثار او در بحث کلام: الدعامة فی تثبیت الامامه، مبای الادله فی‌الکلام، زیادات شرح الاصول. در فقه: التحریر فی‌الکشف عن نصوص الائمه النحاویر، الناظم.

 

 

کتابشناسی:

الإفادة فی تاريخ الأئمة السادة (عربی)

 [اثری كهن در تاريخنگاری زيديه]

ابوطالب يحيی بن حسين هارونی (درگذشتۀ 424 هـ . ق)

تصحیح و تحقیق: محمد كاظم رحمتی

تهران: 1387ـ 200 ص/ قطع وزيری

شابک: 2-57-8700-964-978

میراث مکتوب: 168 / تارخ و جغرافیا : 1

شایستۀ تقدیر در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی (1388)

شایستۀ تقدیر در ششمین دورۀ کتاب فصل (1387)