فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانۀ عمومی جمعیّت نشر فرهنگ رشت

میراث مکتوب- «جمعیت نشر فرهنگ گیلان» به سال 1306ش به پایمردی محمدعلی تربیت، رییس معارف وقت، بنیان یافت. سپس با همکاری مردم، پایة کتابخانة جمعیت در سال 1307ش نهاده و گشایش آن با جشن هزارة فردوسی (1313ش) همزمان شد.

این دفتر که فهرست نسخههای خطی کتابخانة عمومی جمعیت نشر فرهنگ رشت است، در دو بخش فراهم آمده است: بخش نخست شامل نسخههای تککتابی فارسی و عربی است، و بخش دوم به معرفی مجموعههای فارسی و عربی اختصاص یافته است. شیوة تدوین فهرست بر حسب ترتیب حرفهای الفباست. شمارههایی که در پایان معرفی نسخهها در دو کمان آمده است، شمارة دفتر کتابخانه است تا جوینده به رنج جستجو گرفتار نشود. نامهای نسخههایی را که در مجموعهها آمده است، و طبعاً نظم و ترتیبی نداشت، با فهرستی که به پایان کتاب افزوده شده، مرتب گردیده است. فهرستهای دیگری نیز، همچون فهرست نام کسان و فهرست شهرها و فرقهها و مذاهب هم برای بهرهگیری بیشتر خوانندگان به پایان این فهرست افزوده شده است.

 

 

کتابشناسی:

فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانۀ عمومی جمعیّت نشر فرهنگ رشت (فارسی)

[شامل دو بخش نسخههای تک کتابی فارسی و عربی و مجموعههای فارسی و عربی]

به کوشش محمد روشن

تهران: 1387 ـ 246 ص/ قطع وزيری

شابک: 8 ـ 55 ـ 8700 ـ 964 ـ 978

میراث مکتوب: 170