قانون شاهنشاهی

میراث مکتوب- حکیم ادریس‌بن حسام الدین بدلیسی (م: 926ق) از معاریف منشیان و مورخان اواخر سدة نهم و اوایل سدة دهم هجری است. ابتدا وی از نویسندگان دربار سلطان یعقوب آق‌قویولنو بود و در استیلای اسماعیل صفوی بر آذربایجان از بیم جان به خاک عثمانی و دستگاه سلطان بایزید پناه برد و پس از او در دربار سلطان سلیم اول به حرکمت و مکانت تمام روزگار گذراند. از تألیفات متعدد و متنوعی که در علوم ادبی، تاریخ‌نگاری، کلام و حکمت و عرفان از وی به یاگار مانده است منزلت علمی و قدرت نویسندگی او بخوبی دانسته می‌شود. یکی از آثار او همین کتاب ناشناختة قانون شاهنشاهی است که خود آن را «دستورنامة شاهان» شمرده است. این کتاب دارای یک مقدمه و چهار مقصد است. نثر مسجع و مزین و استوار مؤلف که با آیات قرآنی، احادیث نبوی و اشعار و امثال فارسی و عربی همراه است از نمونه‌های خوب آثار آن عهد به شمار می‌رود.

این کتاب با استفاده از دو نسخه: یکی نسخة موزة آثار ترک و اسلام و دیگری نسخة کتابخانة سلیمانیه استانبول تصحیح شده است.

 

 

کتابشناسی:

قانون شاهنشاهی (فارسی)

[اثری در آیین ملکداری و جهانبانی]

حکیـم ادریس بن حسامالدّین بدلیسی (درگذشتۀ 926هـ . ق)

تصحیح: عبـداللّه مسعودیآرانی

تهران: 1387ـ 181 ص/ قطع وزيری

شابک: 3-63-8700-964-978

میراث مکتوب: 175 / علوم و معارف اسلامی: 1