نزهة‌الانفس و روضة‌المجلس

میراث مکتوب- نزهة‌الانفس و روضة‌المجلس کتابی است در امثال عربی تألیف محمدبن علی‌بن عبدالله عراقی از دانشمندان سدة ششم هجری. او این کتاب را دربارة شماری از امثال عربی نوشته که در زبان مردم عامی عرب تا روزگار حیات مؤلف، دچار تحریف لفظی یا معنوی شده بوده است. نویسنده، نخست ضبط صحیح و معنای درست امثال و چگونگی کاربرد آنها را ذکر کرده و سپس به خطای عامة مردم دربارة آنها اشاره نموده است.

نزهة‌الانفس تنها به امثال تحریف شده اختصاص ندارد، و در آن شماری از واژگان دشوار زبان عربی هم شرح شده است و عبارات و مضامین حکمت‌آمیزی را نیز در بر گرفته است.

این اثر بر اساس نسخة خطی کاملی که تاریخ کتابت آن سال 590 هـ.ق است، تصحیح شده و همراه با نمایه‌های گوناگون در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

 

 

کتابشناسی:

نزهةالانفس و روضةالمجلس (عربی)

[اثری در نقد امثال عربی]

ابوسعید محمدبن علیبن عبدالله عراقی(درگذشتۀ 561 هـ . ق)

تحقیق و تصحیح: رمضان بهداد

تهران: 1387- 533 ص/  قطع وزيری

شابک: 7-52-8700-964-978

میراث مکتوب: 177