قرآن میبدی

میراث مکتوب- این مصحف شریف که به قلم محمدحسین­بن­علی عسکر ارسنجانی، خوش­نویس نامدار ایرانی، و به خط نسخ نگارش یافته (1300 هجری قمری)، چنان تنظیم شده که هر صفحه با شروع پایان نمی­پذیرد. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صفحه­آرایی جدید و تبدیل صفحات از 15 سطر به 14 سطر و اتمام آیات در یک صفحه، زحمات بسیاری متحمل شده است و همین­طور افزون بر حفظ زیبایی و رعایت مقررات چاپ و نشر قرآن، به تسهیل قرائت آیات شریف برای عموم مردم نیز توجه بسیار شده است.

ترجمۀ حاضر نیز اثر گرانسنگ ابوالفضل رشیدالدین میبدی، از شاگردان و مریدان خواجه عبدالله انصاری است که توسط آقایان دکتر مهدی ملک ثابت از روی نسخۀ چاپی گزینش و با نسخه­ای خظی مقابله و ضبط اصح انتخاب شده و به پیشگاه شما خوانندۀ فرهیخته تقدیم می­شود.

 

 

کتابشناسی:

قرآن میبدی (عربی ـ فارسی)

ترجمه: ابوالفضل رشیدالدّین میبدی (سدۀ 5 ـ 6)

خط: محمدحسین بن علی عسکر ارسنجانی (1300 هـ.ق)

تصحیح و مقابله: مهدی ملک ثابت، علی رواقی

تهران: 1388ـ 1212 ص/  قطع وزیری

شابک: 2 ـ 60 ـ 8700 ـ 964 ـ 978

با همکاری انتشارات فرهنگ­نگار میبد، بنیاد میبدی

میراث مکتوب: 181