آداب‌المُضیفین و زادالآکلین

میراث مکتوب- آداب المضیفین و زادالآکلین رساله­ای است از نویسنده­ای ناشناخته که خود را سلطان محمود بن محمد بن محمود معرفی می­کند. وی این رساله را به نام خواجه جمال­الدین عطاءاللّه پرداخته و چنین برمیآید که وی همچون مؤلف پیرو یکی از سلسله­های متصوفه بوده است. این اثر در اخلاق و آداب خوردن و مهمانی رفتن و مهمانی کردن است و نویسنده کوشیده است مطالب و نگاشته­های خود را بر پایۀ مبانی و معیارهای مذکور در کتاب­های حدیثی و متون فقهی و دینی و نیز مبتنی بر مهمترین منابع منابع متصوفه به رشتۀ تحریر درآورد. آداب المضیفین از آنجا که متنی است در زمینۀ آداب خوردن و آشامیدن، از نظر مطالعۀ تاریخ اجتماعی و پی بردن به گونه­های زندگی روزانه نیز می­تواند حائز اهمیت باشد.

 

 

کتابشناسی:

آداب‌المُضیفین و زادالآکلین (فارسی)

[رسالهای در آداب خوردن و میهمانداری]

سلطان محمود بن محمد بن محمود (گویا از نیمۀ دوم سدۀ 9)

به کوشش ایرج افشار

تهران: 1388 ـ 129 ص/ قطع وزيری

شابک: 7-78-8700-964-978

میراث مکتوب: 188 / علوم و معارف اسلامی: 2