جامع‌الصنایع

میراث مکتوب- جامع الصنایع رساله­ای است در آشپزی که مؤلّفی ناشناخته آن را در دورۀ قاجار به رشتۀ تحریر درآورده است.

انتشار این رساله و رساله­هایی در زمینه­های مشابه از آن­رو حائز اهمیت است که گسترۀ مدنیت ایرانی را در این موضوع بیشتر نشان می­دهد و در عین حال زمینه فراهم­آوری فرهنگ و واژگان خوارکها و ابزارهای کاربردی در پختن آنها را به وجود می­آورد.

 

 

کتابشناسی:

 جامعالصنایع (فارسی)

[آشپزینامه از عصر قاجار]

از مؤلفی ناشناخته (سدۀ 13)

به کوشش ایرج افشار

تهران: 1389 ـ 99 ص/ قطع وزيری

شابک: 7-94-8700-964-978

میراث مکتوب: 197 / علوم و فنون : 3