حلّ مشکلات کتاب الإشارات و التنبیهات

میراث مکتوب- حل مشکلات کتاب الاشارات و التنبیهات مشهور به شرح اشارات، مهمترین و مشهورترین اثر فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی است. این کتاب که در اصل شرح استادانه ای است بر الاشارات و التنبیهات ابن سینا و رد اشکالات فخر رازی، از روزگار تالیف مورد توجه قرار گرفته و شروح و حواشی متعددی بر آن نوشته شده است.

نسخه­برگردان حاضر از روی دستنوشت مؤلف فراهم آمده است و از آن رو که این دستنوشت محتمل دربردارندۀ تصحیحات و اضافات بعدی مؤلف است و تغییرات و تحوّلات اصیل متن به دست مؤلف را نشان می­دهد، ارزشی ویژه دارد و می­باید در هر تصحیح و ویرایشی از شرح اشارات آن را در نظر داشت.

 

 

کتابشناسی:

حلّ مشکلات کتاب الإشارات و التنبیهات (عربی)

[مشهور به شرح اشارات]

نسخه­برگردان به قطع اصل دستنوشت مؤلف، نسخۀ خطی شمارۀ 1153 کتابخانۀ ملی ایران

محمد بن محمد نصیرالدین طوسی (597 ـ 672 هـ . ق)

مقدمه: سید محمد عمادی حائری

تهران: 1389 ـ 304 ص/ قطع وزيری

شابک: 3 ـ 89 ـ 8700 ـ 964 ـ 978

با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی (لندن)، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران

ویژۀ همایش میراث علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی- اسفند 1389

میراث مکتوب: 210