کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی

میراث مکتوب- کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی مجموعه­ای از یادداشتهایی است که مؤلف آن را در طول بیش از پنجاه سال ضمن مراجعه نسخه­های خطی و متون چاپی فراهم آورده و آنها را در چند بخش تنظیم کرده است. در این بخشها کلیاتی دربارۀ کاغذ و مباحثی پیرامون اصطلاحات و تعابیر، بازیافته­­های تاریخی و فرهنگی دربارۀ کاغذ، انواع آن و ... مطرح شده است.

 

 

کتابشناسی:

کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی (فارسی)

ایرج افشار

تهران: 1390 (چ1)؛ 1393 (چ2)؛ 1395 (چ3) ـ 263 ص/ قطع وزيری

شابک: 0ـ 003ـ 203ـ 600ـ 978

میراث مکتوب: 212

 

شایستۀ تقدیر در سیامین دورۀ جایزۀ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ( 1391)

برگزیدۀ هفدهمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل (1390)

 برگزیدۀ ششمین دورۀ جشنوارۀ بین المللی فارابی (1390)