حفظ البدن

میراث مکتوب- امام فخرالدين رازى از دانشمندان پرآوازهاى است كه از او آثار و نگاشتههاى زيادى در دانشهاى گوناگونى چون تفسير، كلام، فلسفه، پزشكى و... بر جاى مانده است كه از آن جمله مىتوان به تفسير كبير، المباحث المشرقية، جامعالعلوم، المخلص، براهين البهائيه، شرح اشارات و... اشاره كرد.

حفظ البدن يكى از نگارشهاى فخرالدين رازى است كه درباره بهداشت و تندرستى به زبان فارسى نوشته شده است. رازى در اين اثر از مزاجهاى گوناگون آدمى و خوردنىها و نوشيدنىهايى كه براى تندرستى سودمند يا زيانآورند سخن گفته و راههاى پاييدن و مراقبت از بدن را بر پايه آگاهىهاى طب سنّتى برشمرده است.

 

 

کتابشناسی:

حفظ البدن (فارسی)

[رسالهای فارسی در بهداشت و تندرستی]

امام فخرالدّین محمد رازی (درگذشتۀ 606 هـ . ق)

مقدمه، تحقیق و تصحیح: محمدابراهیم ذاکر

تهران: 1390-372 ص/ قطع وزيری

شابک: 0-016-203-600-978

میراث مکتوب: 220

شایستۀ تقدیر در دوازدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی ( 1391)