رسالۀ جلدسازی

میراث مکتوب- رسالۀ منظوم جلدسازی (طیّاری جلد) سرودۀ سیّد یوسف حسین، تنها نوشتۀ فارسی در آموزش شیوۀ جلدسازی به زبان فارسی می­باشد که تاکنون شناخته شده است. این اثر نخستین بار به تصحیح استاد ایرح افشار در نشریۀ فرهنگ ایران­زمین (ج16 و 17 [1348 و 1379 خ]) بر مبنای تنها نسخۀ شناخته شده تا آن زمان به چاپ رسید. چندی پیش نسخۀ دیگری از این اثر شناخته شد که کاستی­های نسخۀ پیشین را برطرف می­کرد، بنابراین چاپ کنونی بر پایۀ نسخۀ تازه­یاب و با توجّه به چاپ پیسین اثر انجام شد.

 

 

کتابشناسی:

رسالۀ جلدسازی (فارسی)

[طیّاری جلد]

سید یوسف حسین

مقدمه: ایرج افشار

تصحیح: علی صفری آققلعه

تهران: 1390- 137 ص/ قطع وزیری

شابک: 1-022-203-600-978

میراث مکتوب: 224 / علوم و فنون : 5