سیه بر سفید

میراث مکتوب- کتاب حاضر دربرگیرنده خاطرات فرهنگی- علمی و جُستارهایی در زمینه کتابشناسی و نسخه­شناسی به قلم دکتر عارف نوشاهی- نسخه­شناس و فهرست نویس پاکستانی- است که وی در طول سال­های 2007- 1974 در پاکستان، هندوستان، افغانستان، ایران و ترکیه داشته است.

این کتاب در 5 بخش تنظیم شد. در بخش اوّل کتابشناسی­ها و فهرست­های کهن و نسخه­هایی که مؤلف دیده، بخش دوم گفتارها و یادداشت­های مفصّل­تر درباره نسخه­های خطّی، بخش سوم خاطره­ها و نکته­هایی در نسخه­شناسی، بخش چهارم گزارش دیدار مؤلف با نسخه­داران، نسخه­شناسان و خوشنویسان و بخش پنجم نامه­های نسخه­شناسان معاصر ایران خطاب به مؤلف آمده است.

مؤلف کتاب، پیشینه­ای دراز در فهرست­نویسی و نسخه­شناسی دارد و تاکنون 8 جلد فهرست کتب خطّی و چاپ سنگی و چندین مقاله در زمینه نسخه­شناسی به قلم او چاپ شده است.

 

 

کتابشناسی:

سیه بر سفید (فارسی)

[مجموعه گفتارها و یادداشتها در زمینۀ کتابشناسی و نسخهشناسی]

عارف نوشاهی

تهران: 1390- 225ص/ قطع وزیری

شابک: 7-020-203-600-978

میراث مکتوب: 225