دیوان قائمیات

میراث مکتوب- دیوان قائمیات که بیشترین اشعار آن سرودۀ حسن محمود کاتب از سرایندگان اسماعیلی مذهب سدۀ هفتم هجری است، از جمله آثار نویافته­ای است که ظهور آن در عرصۀ نشر برای فرهنگ ایرانی و زبان فارسی یک واقعۀ بزرگ ادبی به شمار می‌­رود، به گونه­‌ای که در میان ادبیات منظوم اسماعیلی تنها می­‌توان آن را با دیوان ناصرخسرو مقایسه کرد. این دیوان همچنین در قلمرو مطالعات اسماعیلی نیز اثری درخور توجه است و در آن نکات تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی ارزشمندی به چشم می­‌خورد.

 

 

کتابشناسی:

دیوان قائمیات (فارسی)

سرودۀ حسن محمود کاتب (سدۀ 7)

مقدمه: محمدرضا شفیعی کدکنی

تصحیح و مقدمۀ انگلیسی: سید جلال حسینی بدخشانی

تهران: 1390 (چ1)؛ 1395 (چ2 با اصلاحات) - 632 ص/ قطع وزیری

شابک: 3-028-203-600-978

با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی (لندن)

میراث مکتوب: 231

شایستۀ تقدیر در بیستمین دورۀ جایزۀ کتاب فصل و شایستۀ تقدیر در دوازدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی ( 1391)