نسخه‌شناخت

میراث مکتوب- با توجّه به نیاز بسیاری از رشته‌های علوم انسانی به پژوهش و بررسی نسخه‌های خطّی، این کاستی همواره وجود داشته که متنی برای آموزش نسخه­‌شناسی در دسترس پژوهشگران نهاده شود. مرکز پژوهشی میراث مکتوب با توجّه به این نیاز، نگارش چنین اثری را از دیرباز در برنامه­‌های خود داشته است و کتاب کنونی یکی از نوشته‌هایی است که در راه نیل بدان مقصود منتشر می‌شود. در کتاب کنونی کوشش شده است تا مباحث به صورت آسان و کاربردی به خواننده آموزش داده شود. همچنین تلاش شده که تا جای ممکن هرکدام از اجزای نسخه در هنگام معرّفی از دیدگاه سبک­‌شناسی تاریخی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

کتابشناسی:

نسخه‌شناخت (فارسی)

[پژوهشنامۀ نسخهشناسی نسخ خطّی فارسی]

پژوهش و تألیف: علی صفری آققلعه؛ مقدمه: ایرج افشار

تهران: 1390- 637ص/ قطع وزیری

شابک: 2-025-203-600-978

میراث مکتوب: 232

شایستۀ تقدیر در دوازدهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطی ( 1391)