به‌گزین علی‌نامه

میراث مکتوب- منظومه­هایی روایی شعر فارسی را از یک دیدگاه می­توان به منظومه­های: بزمی، حکمی، عرفانی و رزمی یا حماسی تقسیم کرد.

در میان منظومه­های روایی رزمی یا حماسی، شاهنامۀ فردوسی بر چنان قله­ای ایستاده است که پس از او، همه به بلندای شعر او چشم دوخته و به پیروی از او گام برداشته­اند، ولی هیچ­یک، از دامنه­هایِ کارِ او پا فراتر ننهاده­اند. دستۀ بزرگی از اینان، شاعرانی هستند که موضوعات دینی شیعی را به پیروی از شاهنامه به بحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف سروده­اند.

قدیمی­ترین آنها همین کتاب علی­نامه است از شاعری با تخلّص«ربیع»، که آن را در سال 482 ق.(حدود 50 سال پس از مرگ فردوسی) سروده است.

شمارگان ابیات کتاب اصلی علی­نامه 11220 بیت است که در کتاب حاضر دکتر سیّد علی موسوی گرمارودی 4234 بیت از آن را برگزیده و با مقدّمه­ای مفصّل و جامع و توضیحات و معنی لغات، در دسترس خواننده، نهاده است.

 

 

کتابشناسی:

به‌گزین علی‌نامه (فارسی)

[کهنترین منظومۀ شیعی فارسی]

سراینده­ای متخلص به «ربیع» (سرودۀ 482 هـ . ق)

گزینش، مقدمه و شرح لغات: سید علی موسوی گرمارودی

تهران: 1390- 305 ص/  قطع وزیری

شابک: 7-033-203-600-978

میراث مکتوب: 234