مجموعۀ رشیدیه

میراث مکتوب- مجموعه رشیدیه شامل چهار کتاب توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، مباحث سلطانیه، و لطایف الحقایق است. رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی (د: 718 هـ) مجموعه رشیدیه را پیش از کتاب بیان الحقایق تدوین کرده است، و از همین رو رساله‌هایی را که در این مجموعه نگنجانده بود، و یا پس از تدوین آن نگاشته بود، در بیان الحقایق قرار داده است.

این اثر نسخه‌برگردانی است از دستنویس شمارهٔ 2235 گنجینه نسخه‌های خطی موزه و کتابخانه کاخ گلستان که در سال 708 هـ کتابت شده است.

 

 

کتابشناسی:

مجموعۀ رشیدیه (فارسی)

[شامل کتابهای توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق]

نسخهبرگردان نسخۀ خطی شمارۀ 2235 کتابخانۀ کاخ گلستان(کتابت 706 هـ . ق)

رشیدالدّین فضل‌اللّه همدانی (در گذشتۀ 718 هـ . ق)

تحقیق و مقدمه: هاشم رجبزاده

تهران: 1391- 738 ص/ قطع وزیری

شابک: 7-062-203-600-978

با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

میراث مکتوب: 252