یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به یکی از نگاره های مرقع 11718 کتابخانه مجلس است. این نگاره فاقد رقم است و از نام نگارگر و تاریخ ترسیم آن آگاهی نداریم.

برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی تصویر بالا کلیک کنید.