شمارۀ 4 فصلنامۀ «زبان و کتیبه» منتشر شد

میراث مکتوب- شمارۀ جدید فصلنامۀ تخصصی زبان و کتیبه (سال چهارم، شمارۀ 4، پاییز 1400)، ویژه‌نامۀ بدرالزمان قریب، به مدیرمسئولی شیما جعفری دهقی و سردبیری محمود جعفری دهقی منتشر شد.

مقالات به چاپ رسیده در این شماره عبارتند از:

استاد بدرالزمان قریب، بانوی زبان‌شناس و شاعر / محمود جعفری دهقی

ریشه‌شناسی پنج نام جغرافیایی مربوط به منطقۀ تهران و ری / علی اشرف صادقی

کاربرد و طبقه‌بندی برخی از وندهای زایا در کده‌نام‌های ایران / مجید طامه

چند یادداشت از حاشیۀ تاریخ سیستان / سید احمدرضا قائم مقامی

ایرانشهر آرمانی در متون فارسی میانه / محمود جعفری دهقی

برخورد آوایی زبان یونانی با گویش‌های ایران باستان و زبان ایلامی / علیرضا محمدی

سرچشمۀ زبانی حماسه‌سرایی در ایران باختری / آرش اکبری مفاخر

برای دریافت متن کامل شمارۀ 4 فصلنامۀ «زبان و کتیبه» کلیک کنید.