شاهکار تذهیب قاجاری در مرکز نسخ خطی رضوی

میراث مکتوب- اثر مرقّع علي عسكر کاتب ارسنجانی دوره قاجار به مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی افزوده شد.

 

ابوالفضل حسن آبادی؛ مدیر مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، این اثر را یکی از شاهکارهای تذهیب دوره قاجار برشمرد.

وی گفت: این اثر نفیس به همراه آثاری دیگر طی ارزیابی‌های سازمان به تازگی از مجموعه کتابخانه حجت الاسلام علي حسن‌زاده آملي فرزند علاّمه حسن حسن زاده آملي (ره) خریداری شده است.

حسن آبادی، مرقّع علي عسكر ارسنجاني را داراي 30 قطعه عنوان کرد و افزود: هر قطعه از مرقعات به لحاظ تشعیر و تذهیب از نوادر به شمار می‌رود که هر کدام به امضاء وی منقش شده است.

وی همچنین به وجود مجموعه قرآن علی عسکر ارسنجانی و پسرش محمدشفیع در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اشاره کرد که با افزوده شدن مرقعات به غنای این مجموعه افزوده شد.

حسن آبادی، مرقّع منسوب  به درويش عبدالمجيد، مبدع خط شکسته نستعلیق را از دیگر نفایس خریداری شده برشمرد.

وی این مرقع را داراي 12 قطعه عنوان کرد که طلا اندازي بين السّطور از شاخصه‌های آن به شمار می‌رود.

حسن آبادی، به دیگر آثار خریداری شده از این مجموعه اشاره داشت و ديوان خواجوي كرماني متعلق به قرن نهم، مثنوي معنوي داراي شش سرلوح، كتابت شده به سال 822ق، ديوان شأني تكلّو، داراي 9 مجلس تصوير و سرلوح مذهّب نستعليق 1148ق، شرح طوالع الانوار از برهان الدّين فرغاني كتابت شده به سال 842ق، ترجمه شرح شمائل النبّوية به خطّ علاّمه حلّي(ظ.)متعلق به قرن 8ق، شرح ديوان ابن‌فارض كتابت شده به سال 732ق از جمله آن عنوان کرد.

هدايه مرغيناني 784ق، قرآن به خطّ محمّد صالح نيشابوري قرن 11ق، مجموعه ديوان حافظ، كمال خجندي، خواجه عصمت و اسحاق اطعمه كتابت شده به سال 895ق، الاقناع في حلّ الالفاظ ابي شجاع از خطيب شربيني (وفات 977قمري) به خطّ مؤّلف و تفسيركشّاف زمخشري كتابت شده از نسخه اصل که در قرن 7 و 8 ق. در جواركعبه کتابت شده از دیگر آثاری به شمار می‌رود که به تازگی به مجموعه نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی افزوده شده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی