آیین رونمایی از کتاب «تاریخ بیهق» برگزار می‌شود

میراث مکتوب- آیین رونمایی از کتاب «تاریخ بیهق» نوشتۀ ابوالحسن بیهقی (۴۹۰-۵۶۵ ق.)، روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1400 با همکاری مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و برخی دیگر از نهادها و مراکز فرهنگی برگزار می‌شود.

«تاریخ بیهق» (سبزوار فعلی) با تصحیح سلمان ساکت، به عنوان سیصد‌و‌شصت‌و‌هشتمین اثر از مجموعه منشورات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

«تاریخ بیهق» یکی از مهم‌ترین آثار در حوزۀ تاریخ‌های محلی ایران است. این کتاب چه از نظر سبک و روش تاریخ‌نگاری محلی و چه از نظر اطلاعات و آگاهی‌های گران‌بهایی که در خود جای داده است، یکی از ممتازترین آثاری است که در سدۀ ششم هجری به رشتۀ تحریر درآمده است.

ابوالحسن بیهقی در این کتاب جغرافیای تاریخی یکی از مهم‌ترین مناطق خراسان، یعنی بیهق را گزارش کرده است و اطلاعات ذی‌قیمتی از اوضاع سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و ادبی این منطقه و برخی دیگر از شهرهای خراسان مانند نیشابور به دست داده است.

در نشست رونمایی از «تاریخ بیهق» محمدجعفر یاحقی، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسن دلبری، دانشیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، و سلمان ساکت، مصحح اثر و استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه‌شنبه 28 دی‌ماه 1400، ساعت 18، در سبزوار، فرهنگسرای امام رضا (ع) (بالاتر از بیمارستان واسعی)، برگزار خواهد شد.