متون موازی در حوزۀ تصحیح متون

میراث مکتوب- کرسی علمی ترویجی «متون موازی؛ چیستی و چگونگی بهره‌گیری از آنها در تصحیح و بازسازی آثار تک نسخه یا کم نسخه» با ارائۀ دکتر یونس کرامتی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.

دکتر حنیف قلندری، از دانشگاه تهران، و دکتر محمد صدر، از دانشگاه علوم پزشکی ایران، ناقدان این کرسی هستند و دکتر حامد آرضایی، از دانشکده علوم پزشکی ایران، دبیر علمی این نشست خواهد بود.

 در این سخنرانی، مقصود از «متن موازی»  یک اثر، هر متنی است که (عبارات، محتوا یا ساختار آن) در کار تصحیح  متن آن اثر به کار آید.

عبارت «متون موازی» یا  (Parallel Texts)از مصطلحات حوزۀ ترجمه است و بدین معنی در حوزۀ تصحیح متن به کار نرفته است اما این بدین معنی نیست که مصححان از متون موازی در تصحیح آثار استفاده نکرده‌اند بلکه موضوع جلسه تلاشی برای دسته‌بندی و سطح‌بندی متون موازی و شیوۀ بهره‌گیری از متون و البته مقدمات ضروری برای این کار و در نهایت تدوین شیوه‌نامه‌ای برای بهره‌گیری از متون موازی است.

کرسی علمی ترویجی «متون موازی؛ چیستی و چگونگی بهره‌گیری از آنها در تصحیح و بازسازی آثار تک نسخه یا کم نسخه» روز چهارشنبه ششم بهمن‌ماه 1400 ساعت 17 تا 19، برگزار می‌شود.

لینک شرکت در جلسه

https://vroom.ut.ac.ir/maaref5