فراخوان دریافت مقاله فصلنامه «پژوهشهای نسخه‌شناسی و مخطوطات»

میراث مکتوب- فراخوان دریافت مقاله فصلنامه علمی «پژوهشهای نسخه‌شناسی و مخطوطات» از سوی انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران منتشر شد.

در این فراخوان از استادان و پژوهشگران، نسخه شناسان و فهرست نگاران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طلاب و فضلای حوزوی فعال در حوزه‌های کتابشناسی، فهرست نویسی، سندشناسی و نسخه پژوهی، دعوت شده مقالات و آثار خود را جهت دریافت گواهی انتشار و چاپ، به نشانی info@makhtootat.ir ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان مقالات دانشجویی مستخرج از پایان‌نامه، با اولویت پذیرش می شود.

سرفصلهای پژوهشی فصلنامه علمی «پژوهشهای نسخه‌شناسی و مخطوطات» عبارتند از:

مبانی تصحیح متن
پژوهشهای علمی در زمینه سند شناسی و نسخه شناسی
فهرستهای نسخ خطی و فهرست نویسی
نسخه پژوهی در غرب و شرق
مطالعات بین رشته ای مخطوطات
فن تصحیح
مخطوطات در تمدن اسلامی
پژوهشها و نوشتارهای حوزه های وابسته