چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب فخرالدّین محمّد بن عمر الرازی

ميراث مكتوب - تصویری که می بینیم مربوط به چهارلوح دستنویسی از تفسیر مفاتیح الغیب (نسخه 118 کتابخانه سلیمانیه مورخ 886 ق به نسخ میرک الکاتب) است.

برای دیدن تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید