اصول دبيري چهارمقاله اساس مكاتبات و متون ادبي قدماي ما

ميراث مكتوب - نظامي عروضي اصول دبيري را به بهترين شكل گردآورده است؛ ديگران هم در اصول دبيري كتاب هاي مهمي نوشته اند اما كار نظامي، مهم ترين مسائل را دربر دارد و اين اصول در ايران قديم ريشه داشته و بعد، به دوره امويان و عباسيان رسيده است. سخن نظامي تعريف دبيري، شاخصه هاي دبير، شگردهاي كار، شگردهاي اعتبار بخشي به كلام و... را در بر مي گيرد و دبيران ما اين اصول را در كار خود به كار برده اند. ما اين اصول و مباني را با توجه به متون ادب فارسي، از مقدمه ابو منصوري تا بيهقي، سياست نامه، قابوسنامه، جهانگشا و برخي ديگر از متون ادب فارسي، در اين مقاله بررسي كرده ايم و نشان داده ايم كه در متون ادب فارسي، اين اصول چه دامنه گسترده اي داشته و دارد.

«اصول دبيري چهارمقاله اساس مكاتبات و متون ادبي قدماي ما» عنوان مقاله اي به كوشش دكتر عباسقلي محمدي،دكتر مهدخت پورخالقي، دكتر عباس محمدزاده و دكتر عليرضا عابدان است كه در شماره 31 (پياپي 28)، بهار 1391 نشريه ادب و زبان فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان به چاپ رسيده است.

براي مطالعه كامل اين مقاله بر روي فايل پايين كليك كنيد.