برهان الحساب

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.


برهان الحساب
(حساب - فارسی)

پدیدآور: محمد بن علی خطاط

محل نگهداری: مغنیسا گنل ش 1749 ‍، فیلم آن در دانشگاه تهران به شماره 263 (فهرست فیلم ها 1/21) موجود است. 98 برگ.

آغاز: حمدله. همی گویم من که محمد بن علی ام معروف به خطاط چونکه ایزد ...

توضیح: در 24 باب. ظاهراً نسخه منحصر به فرد است.