مروری بر مقالات چاپ شده در نشریات میراث مکتوب با موضوع «شاهنامه و فردوسی»

میراث مکتوب- روز 25 اردیبهشت ماه به مناسبت حیات‌بخشی حکیم ابوالقاسم فردوسی به زبان فارسی به نام روز زبان فارسی و روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است. به همین مناسبت مروری بر مقالات انتشاریافته در نشریات گزارش میراث و آینۀ میراث و ضمیمه‌های این نشریات، با موضوعات مرتبط با فردوسی و اثر ماندگار او شاهنامه، داشته‌ایم.

گزارش میراث فصلنامۀ تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی است و هم اکنون به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، مدیرمسئولی و سردبیری دکتر اکبر ایرانی، معاونت سردبیری مسعود راستی‌پور و مدیریت داخلی یونس تسلیمی چاپ و منتشر می‌شود.

آینۀ میراث نیز دوفصلنامه‌ای علمی ویژۀ پژوهش‌های ادبی و متن‌شناختی است و هم اکنون به صاحب‌امتیازی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، مدیرمسئولی دکتر اکبر ایرانی، سردبیری دکتر مجدالدین کیوانی و مدیریت داخلی یونس تسلیمی چاپ و منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت متن کامل هر یک از مقالات بر روی عنوان آن کلیک کنند.

 

 

 

گزارش میراث، شمارۀ 5-6 (ضمیمه آینۀ میراث- سال اول، 1385)

همایش بین‌المللی متن‌شناسی شاهنامه فردوسی از شیراز تا توس

 

گزارش میراث، شمارۀ 4-6  (دورۀ دوم، سال اول، دی تا اسفند 1385)

گزارش همایش فردوسی و هُمر در یونان

 

گزارش میراث، شمارۀ 20-19

گوشه‌هایی از داد و بیداد در شاهنامه

 

گزارش میراث، شمارۀ 30-29

پرسشی دربارۀ ضبط و معنای یک بیت از شاهنامه/ سجاد آیدنلو

 

گزارش میراث، شمارۀ 39

نسخ خطی و چاپ‌های کهن گرجی شاهنامه/ لیکی ژرژلیانی

 

گزارش میراث، شمارۀ 46

آیا شاهنامه 500 بیت بد دارد؟/ سجاد آیدنلو

 

گزارش میراث، شمارۀ 48-47

فردوسی در تنور/ سجاد آیدنلو

نکته ای دربارۀ بیتی از شاهنامه/ وحید سبزیان پور

آیا شاهنامه پانصد بیت بد دارد؟/ ابوالفضل خطیبی

 

گزارش میراث، شمارۀ 49

ملاحظاتی دربارۀ دانش، آموزش و کتاب در شاهنامۀ فردوسی و ایران باستان/ وحید سبزیان پور

تأمل در بیتی از دیباچۀ شاهنامه/ مهدی مهدی زاده

ترجمۀ جدید شاهنامۀ فردوسی به زبان گرجی/ تئا شورغایا

چاپ عکسی شاهنامه سن ژورف/ علی صفری آق قلعه

مرجعی مفید و کتابی خواندنی در شاهنامه پژوهی/ کامران فرهادی

گفتگو با دکتر محمود امیدسالار به مناسبت انتشار کتاب «بوطیقا و سیاستِ حماسۀ ملی ایران: شاهنامه»/ تنظیم: حامد اعتصام...

 

گزارش میراث، شمارۀ 51-50

پیوند کیش مهر و پیمان سیاوخش: گزینش قیاسی ابیاتی از شاهنامه/ علیرضا حیدری

برابرنهاد شاهنامۀ فردوسی و غرر السیر ثعالبی/ محمد روشن

 

گزارش میراث، شمارۀ 57-56

گواهی دیگر بر شهرت داستان رستم و اسفندیار در عربستان اوایل دورۀ اسلامی/ سجاد آیدنلو

 

گزارش میراث، شمارۀ 59-58

از سرچشمه‌های فردوسی شناسی: حکایت منظوم زاهد و فردوسی در دیوان آذر بیگدلی/ سجاد آیدنلو

 

گزارش میراث، شمارۀ 63-62

اهمیت تلفظ برخی از واژه‌ها در تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه / وحید عیدگاه طرقبه ای

مُنجیک ترِمِذی و شاهنامه: نگاهی دوباره به دو بیت از مُنجیک/ احسان شواربی

 

گزارش میراث، شمارۀ 65-64

شاهنامه خوانی یا شاهنامه دانی : مرورومعرفی کتاب شاهنامه در دوبازخوانی/ نغمه دادور

دربارۀ بیتِ که رستم یلی بود در سیستان/ سجاد آیدِنلو

 

گزارش میراث، شمارۀ 67-66

 بازتاب ستم ستیزی ایرانیان باستان در شاهنامۀ فردوسی/ وحید سبزیان پور

 

گزارش میراث، شمارۀ 69-68

یادداشتهای شاهنامه‌شناسی/ ابوالفضل خطیبی

 

گزارش میراث، شمارۀ 71-70

یادداشت های شاهنامه شناسی (2) / ابوالفضل خطیبی

 

گزارش میراث، شمارۀ 73-72

بدو گفت شاها انوشه بدی (یکی از ساختهای ناشناختۀ فعل دعایی در شاهنامه) / مسعود راستیپور

پژوهشی نو دربارۀ هجونامۀ منسوب به فردوسی / اکبر نحوی

فردوسی، نولدکه و تقیزاده: نامهای از تئودور نولدکه / احسان شواربی

 

گزارش میراث، شمارۀ 75-74

طالع پسران فریدون و مشکل نجومی چند بیت شاهنامه / لیلی ورهرام

طالع پسران فریدون به دو روایت / محمود مدبّری

 

گزارش میراث، شمارۀ 77-76

یکی از سنّت‌های فراموش‌شده در نخستین سده‌های شعر فارسی / مسعود راستی‌پور

یکسانی ضبط‌های دو نسخه از شاهنامه و نتایج حاصل از آن / علی شاپوران

 

گزارش میراث، شمارۀ 79-78

حذف حرف عطف و یکی از ساخت‌های نامأنوس دستوری در شعر کهن / مسعود راستی‌پور

شاهنامۀ فردوسی در بافت عصر غزنوی / آ. سی. اس. پیکاک- ترجمۀ حمیدرضا حکیمی

چاپی نه درخور متن از متنی نه درخور چاپ، نقد دیباچۀ پنجم شاهنامه / علی شاپوران

 

گزارش میراث، شمارۀ 83-82

‌معرّفی و ارزیابی مقدّماتی هفت نسخۀ شاهنامه مقدّم بر نیمۀ دوم سدۀ هشتم / علی شاپوران

دربارۀ دشوارترین بیت شاهنامه / امیر ارغوان

‌مدخل حماسۀ ملّی ایران / فاطمه حمّصیان

 

گزارش میراث، شمارۀ 91-90

پژوهشِ درجۀ اصالت برخی بیت‌ها در پیرایش شاهنامه / جلال خالقی‌مطلق

 

 

ضمیمۀ شماره 1 گزارش میراث

در این ضمیمه که با عنوان یادنامۀ استاد ایرج افشار 2 منتشر شده است کامران فانی مقالۀ نگاهی به کتابشناسی فردوسی و شاهنامه را به چاپ رسانده است.

نگاهی به کتابشناسی فردوسی و شاهنامه / کامران فانی

 

ضمیمۀ شمارۀ 3  گزارش میراث

در این ضمیمه که با عنوان ویژه‌نامۀ نقد(1) منتشر شده است دکتر آیدنلو مقاله‌ای در باب کتابشناسی فردوسی و شاهنامه به چاپ رسانده است.

ملاحظاتی دربارۀ کتاب شناسی فردوسی و شاهنامه/ سجاد آیدنلو

 

ضمیمۀ شمارۀ 5  گزارش میراث

در این ضمیمه که با عنوان نقدی در ترازوی نقد به چاپ رسیده است دکتر جلال خالقی مطلق به بررسی انتقادها و استدلال‌های دکتر سجاد آیدنلو در ضمیمۀ 40 دوفصلنامۀ آینه میراث می‌پردازد.

نقدی در ترازوی نقد/ دکتر جلال خالقی مطلق

 

 

 

آینۀ میراث، پیاپی 9

برای تصحیح شاهنامه از شاهنامه یاری گرفتم، مصطفی جیحونی

 

آینۀ میراث، پیاپی 29

مشروعیت حکومت از دیدگاه فردوسی: دکتر نصرت الله رستگار

 

آینۀ میراث، پیاپی 34-34

معجم شاهنامه و نکته‌هایی در شاهنامه شناسی: سجاد آیدنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 37-36

نکاتی پیرامون برخی از ابیات داستان‌های اسکندر و اشکانیان در شاهنامۀ خالقی: دکتر محمود امیدسالار
مقدمۀ شاهنامه نسخۀ بریتانیا (لندن): سجاد آیدنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 39

اسناد مینوی و متن شناسی شاهنامه: سجّاد آیدنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 41

ویرایشی دیگر از شاهنامه: سجاد آیدنلو
 

آینۀ میراث، پیاپی 47

ویرایشی دیگر از شاهنامه، بخش دوم: سجاد آیدنلو

کاتبان شاهنامه: حمیدرضا قلیچ خانی

 

آینۀ میراث، پیاپی 49

تصحیح نوآیین شاهنامه: بررسی ویرایش فریدون جنیدی: سجاد آیدنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 52

تصحیح بیت‌هایی از شاهنامه به یاری قافیه / وحید عیدگاه طرقبه ای

 

آینۀ میراث، پیاپی 53

یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه/ جلال خالقی مطلق

 

آینۀ میراث، پیاپی 53

رد پای هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی/ نصرت الله رستگار

 

آینۀ میراث، پیاپی 54

آرش کمانگیر در مقدمۀ قدیم شاهنامه / غلامرضا سالمیان و خلیل کهریزی

کاربرد رایانه در احیای دستنویس شاهنامۀ کوچک دوم / حجت توسلی

 

آینۀ میراث، پیاپی 56

گونه ای از بازی شطرنج در شاهنامۀ فردوسی / مهدی رمضانی و احمد گلی

 

آینۀ میراث، پیاپی 57

رویکرد تقابلی منظومۀ صولت فاروقی با شاهنامۀ فردوسی/ امید سروری و سیدعلی قاسم زاده

 

آینۀ میراث، پیاپی 60

معرّفی یک طومار نقّالی کهن به زبان ترکی / سجّاد آیدِنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 61

رزم‌نامۀ «کوه دماوند»، منظومه‌ای پهلوانی ناشناخته از دورۀ صفویه/ رضا غفوری

 

آینۀ میراث، پیاپی 64

دربارۀ چند بیتِ منسوب به فردوسی/ سجّاد آیدِنلو

 

آینۀ میراث، پیاپی 65

گزارشی نویافته از پیوند رستم با خاندان کیانیان / رضا غفوری

 

آینۀ میراث، پیاپی 66

نگاهی دیگر به خطبۀ داستان رستم و سهراب/ مسعود راستی‌پور

درخشش گرشاسپ در برخی دست‌نویس‌های شاهنامه/ رضا غفوری

 

آینۀ میراث، پیاپی 67

گناه فریدون (بازشناسی یک روایتِ ایرانی و بررسی علّت زدوده‌شدن آن از متون) / خلیل کهریزی

 

آینۀ میراث، پیاپی 68

«زنی بود بر سان گردی سوار»: بررسی ریشه‌های تاریخی پدیدۀ زن جنگاور در شاهنامه / عرفان چوبینۀ بهروز

سام‌نامۀ کوچک، منظومه‌ای پیشینه‌دار از پهلوانی‌های سام نریمان / رضا غفوری

 

 

ضمیمۀ شمارۀ 17 آینۀ میراث

این ضمیمه با عنوان متون شرقی، شیوه‌های غربی (شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه‌شناسی در مغرب‌زمین) به قلم محمود امیدسالار به چاپ رسیده است.
سخن مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ 3
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین: محمود امیدسالار/ 19
چکیده/ 1-24

 

ضمیمۀ شماره 20 آینۀ میراث

در این ضمیمه که با عنوان علی‌نامه (منظومه‌ای کهن)؛ معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن منتشر شده مقاله‌ای با عنوان «علی‌نامه، شاهنامه و نقدی بر ساختارهای ایدئولوژیک در مطالعات حماسی» از محمود امیدسالار به چاپ رسیده است.

 

ضمیمۀ شمارۀ 40 آینۀ میراث

این ضمیمه به معرفی و بررسی دو تصحیح تازۀ شاهنامه (ویرایش نهایی چاپ مسکو و ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق) اختصاص یافته و به قلم سجاد آیدنلو چاپ و انتشار یافته است.

ویرایش نهایی چاپ مسکو/9

ویرایش دوم شاهنامه به اهتمام جلال خالقی مطلق/ 67

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.