سوره حمد در مصحفی به خط یاقوت مستعصمی

میراث مکتوب - تصویری که می بینیم مربوط به سوره حمد در مصحفی از قرآن (نسخه 6716 عربی کتابخانه ملی پاریس، مورّخ 688 ق) به نسخ خوشنویس نام دار یاقوت مستعصمی است.
برای مشاهده تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید