سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشاف زمخشری

ميراث مكتوب - در تصویر سرلوحه دستنویسی از تفسیر کشّاف زمخشری (نسخه 120 کتابخانه سلیمانیه مورّخ 767 ق) را می بینیم. با اینکه در نسخه به جایگاه کتابت آن تصریح نشده اما به احتمال بسیار در شیراز یا حوزه حکومتی فارس کتابت شده است.

برای مشاهده تصویر کامل نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید