تصویر قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم

میراث مکتوب - تصویر مربوط به مجلس قربانی کردن اسماعیل بر دست ابراهیم نبی (ص) در دستنویسی از قصص الانبیاء (نسخه 5275 کتابخانه بایزید استانبول، بی تا، حدود سده 10 یا 11 ق) است.

برای دیدن تصویر کامل این نگاره بر روی عکس متوسط کلیک کنید.