تصوير نخستين صفحه دستنويسي از گلستان

میراث مکتوب - تصوير مربوط به صفحه آغازين دستنويسي از گلستان سعدي (نسخه 1144 كتابخانه مجلس، بي‌تا) به قلم فرقاني است.
متن اين نسخه از آغاز تا انجام به سفيداب نوشته شده است. چنانكه استاد ابن يوسف شيرازي در فهرست كتابخانه ياد كرده، كاتب نسخه ميرزا عليخان فرقاني اصفهاني است كه قرآني به سال 1346 ق به سفيداب نگاشته و به شماره 8 در كتابخانه مجلس موجود است.

برای مشاهده تصویر کامل نگاره بر روی تصوير متوسط كليك كنيد