چند ویژگی زبانی در ترجمه آیات کشف الاسرار

ميراث مكتوب - تأمل در ترجمۀآیات قرآن بیان کنندۀ این حقیقت است که مترجمان قدیم به سبب ایمان و اعتقاد به اسلام و کلام خدا کوشیده اند امانتدار و راست گفتار باشند تا از تهمت و شبهۀ موجود در قرن چهارم که از قبل از برگردان قرآن به زبان غیر عربی در جامعۀ اسلامی وجود داشت، در امان باشند.
«نوبة الاولی» تفسیر کشف الاسرار و عدة الابرار میبدی که حاوی ترجمه تحت اللفظی آیات است، یکی از آثاری است که دقت و وسواس توأم با ذوق قوی در ترجمه آیات قرآن کریم داشته است و بررسی این نوبت از کشف الاسرار ما را با گنجینۀ گرانسنگی از واژه، ترکیب و تعبیرهای نو و زیبا و رسا آشنا می سازد.
آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «چند ویژگی زبانی در ترجمۀ آیات کشف الاسرار» است كه به قلم دكتر حميد طاهري، شهلا محمودي و سيده مهيلا حسيني در شماره 8 فصلنامه لسان مبين (پژوهش ادب عربي) به چاپ رسيده است.
متن كامل اين مقاله را در فايل زير مشاهده كنيد.