نگاهي به نسخه اي خطي از اسرار الاولياء

ميراث مكتوب - كتب عرفاني در زبان و ادبيات فارسي از جهت حفظ فرهنگ و ميراث عرفان اسلامي داراي جايگاه بسيار ويژه و ممتازي هستند و بررسي و تصحيح و انتشار نسخ خطي اين كتب ارزشمند مي بايد از مهم ترين اولويت هاي دانشجويان و اساتيد اين زبان قرار گيرد. در اين مقال نسخه ي خطي «اسرار الاولياء» كه شامل مجموعه ملفوظات شيخ فريد الدين شكر گنج( 664-569 ق)، از عارفان بزرگ چشتيه هند در سده هاي ششم و هفتم، است و به دست يكي از شاگردانش به نام بدرالدين اسحاق دهلوي (وفات 690 ق) گردآوري و نگاشته شده، معرفي مي شود و ويژگي هاي سبكي و محتوايي كتاب مورد بررسي قرار مي گيرد.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «نگاهي به نسخه اي خطي از اسرار الاولياء» نوشته رضا مصطفوي سبزواري و طيبه معصومي است كه در شماره 13، سال چهارم فصلنامه مطالعات شبه قاره به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مطالعه كنيد.